O kancelarii

Adwokaci Andrzej Piotrowski i Marek Stepułajtys rozpoczęli działalność w zakresie świadczenia usług prawnych w formie organizacyjnej Spółki Cywilnej pod nazwą Kancelaria Adwokacka A. Piotrowski, M. Stepułajtys od października 1990 roku początkowo pod adresem Łódź, ul. Piotrkowska 148/150, a od 2000 roku we własnym lokalu położonym w Łodzi przy al. Kościuszki 99 m. 9 nieprzerwanie do chwili obecnej.

Kancelaria aktualnie współpracuje z adwokatami – Katarzyną Kaduczek i Marcinem Luzeńczykiem, którzy prowadzą działalność adwokacką pod tym samym adresem.

Kancelaria A. Piotrowski, M. Stepułajtys poza personelem admini­stracyjnym (sekretariat) zatrudnia także dwóch aplikantów adwokackich.

Wspólnicy kancelarii adwokackiej – tj. adwokat Andrzej Piotrowski i Marek Stepułajtys po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim wykonywali zawody sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi, asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie oraz radcy prawnego aby ostatecznie poświęcić się działalności w zawodzie adwokackim.

Zarówno adwokat Andrzej Piotrowski jak i adwokat Marek Stepułajtys w okresie swojej już wieloletniej działalności uczestniczyli aktywnie w strukturach korporacji adwokackiej – między innymi adw. Andrzej Piotrowski był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a adwokat Marek Stepułajtys pełnił funkcje członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przez kolejne dwie kadencje.

Kancelaria Adwokacka A. Piotrowski, M. Stepułajtys w grudniu 2004 r. była wyróżniona przez dziennik „Rzeczpospolita” w Łódzkim Rankingu kancelarii i firm prawniczych – zajęciem I miejsca w tymże rankingu.

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka A. Piotrowski, M. Stepułajtys specjalizuje się w prowadzeniu spraw odszkodo­wawczych, a zwłaszcza spraw związanych z reprezentowaniem poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, oraz wszelkiego rodzaju innych nieszczęśliwych wypadkach, w sporach z ubezpie­czycielami i sprawcami wypadków.

Na tym polu działalności w przeszłości i obecnie przyczyniliśmy się do naprawienia wielu krzywd wyniesionych przez poszkodowanych poprzez uzyskanie dla nich wysokich kwot z tytułu zadośćuczynienia, rent i odszkodowań.

Nadto kancelaria specjalizuje się w zakresie spraw dotyczących szeroko rozumianej ochrony konsu­mentów (gwarancja i rękojmia) oraz roszczeń o odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej.

Na tym polu także odnosiliśmy szereg sukcesów przyczyniając się pośrednio do kształtowania linii orzecznictwa sądowego w tej materii, z korzyścią dla nabywców rzeczy, które nie posiadały właściwości, o których istnieniu zapewniano przy sprzedaży oraz naprawiając krzywdy osobom, które stały się ofiarami błędów, jakich dopuszczono się w procesie ich leczenia.

Niezależnie od wyżej wymienionej problematyki – kancelaria prowadzi też wszelkie sprawy cywilne i obsługę podmiotów gospodarczych oraz sprawy karne, wiążące się z wyżej przedstawioną problema­tyką.

E-porada

Przeglądaj...

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
A. Piotrowski M. Stepułajtys

90-441 Łódź, al. Kościuszki 99 /9
Tel.: 42 636 90 39, 42 637 71 85
Tel./Fax 42 636 18 62
e-mail: biuro@adwokat-lodz.pl

Godziny urzędowania sekretariatu:
codziennie, z wyjątkiem sobót - od godz. 9.00 do 17.00

DYŻURY:

adw. A. Piotrowski - wtorek i czwartek od godz. 15.00 do 16.00
adw. M. Stepułajtys - poniedziałek i środa od godz. 15.00 do 17.00
Spotkanie w innych godzinach możliwe po uzgodnieniu telefonicznym.

NIP: 725-00-22-437
REGON: 470368931
Nr rachunku bankowego kancelarii:
mBank nr 66 1140 2017 0000 4102 0292 1054

interserver coupons